Smluvní podmínky

Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

Objednáním a využíváním domény vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se smluvními podmínkami registrátora dané domény. Seznam odkazů na smluvní podmínky registrárorů podle typu koncovky.

Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

HostNet
Radek Krejník
Dukelská 1293
379 01 Třeboň
IČO 46676317
(dále jen poskytovatel)

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel doménového jména přiřazeného k této službě nebo je uvedena v databázi poskytovatele jako plátce nebo správce služby.

1. Definice dalších pojmů

1.1 Webové stránky, eshop – provoz webových stránek, internetového obchodu, myšleno technický provoz a správu zajišťuje firma HostNet. Poskytovatel služby neručí za obsah webových stránek a internetového obchodu.

1.2 Server – počítač trvale připojený k síti Internet.

1.3 Doménové jméno – je unikátní slovní řetězec sloužící pro identifikaci webových stránek v síti Internet a přístup na ně.

1.4 Cloud – uložiště dat, virtuální disk . Jeho kapacita je závislá na objednané službě.

2. Práva a povinnosti klienta

2.1 Klient nesmí technicky poškozovat a ohrožovat funkčnost pronajatých webových stránek nebo eshopu.

2.2 Pokud poskytovatel vyzve klienta k odstranění vad klientem provozované aplikace, je klient povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně. Pokud tak neučiní, má poskytovatel právo učinit takové kroky, aby případná vada neohrožovala chod serveru.

2.3 Klient nesmí na server umisťovat obsah, jež je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat obsah s eroticky laděnou tématikou. Webové stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.

2.4 Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.

2.5 Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.

2.6 Klient je povinný dodržovat splatnost vystavených daňových dokladů. Pokud dlužná úhrada přesáhne jeden kalendářní měsíc nebo se zasáhne do dalšího zúčtovacího období, přestože již zákazník obdržel upomínku, budou pozastaveny poskytované služby do doby, než dojde k úplnému vyrovnání veškerých závazků a to včetně již nově vzniklých např. vyúčtování na nové období a to i za předpokladu, že v novém období ještě neproběhla splatnost. Tzn. pro obnovení služeb musí být veškeré závazky vyrovnány. Pokud nedojde k vyrovnání pohledávek ani po té do 14 dnů, budou služby trvale ukončeny.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2 Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

3.3 Poskytovatel neodpovídá při registraci doménového jména za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů klientem při objednávce služby.

3.4 Poskytovatel je povinen upozornit klienta včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má klient předplacenou službu nebo doménové jméno (v případě, že jej registroval) a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý klientem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména klienta v těchto případech:

  • Pokud klient provádí platbu doménového jména registrátorovi přímo bez zprostředkování poskytovatelem.
  • Pokud klient neuhradí platbu za doménové jméno ve splatnosti.
  • Pokud služba spojená s tímto doménovým jménem není uhrazena ve splatnosti.

3.5 Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 10 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby klientem, neodpovídá poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

3.6 Poskytovatel má právo učinit kroky nezbytné k udržení správného chodu serverů. Těmito kroky je myšleno zejména odstavení aplikací narušujích plynulý chod serveru, dočasné omezení služby způsobující neúměrné zatížení přenosové trasy apod.

3.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv klientem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého klientem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

3.8 Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah veškerého materiálu, který klient na server umístí.

3.9 Poskytovatel bude při řešení problémů či sporů s klientem upřednostňovat v prvé řadě dohodu nebo domluvu před omezením nebo pozastavením služby.

4. Ochrana osobních dat

4.1 Poskytovatel se zavazuje, že údaje, jež byly od klienta získány nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4.2 Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků.